Read Zen's Chinese Heritage: The Masters and Their Teachings Online

Authors: Andy Ferguson

Tags: #Religion, #Buddhism, #Zen, #Biography & Autobiography, #Religious, #Philosophy

Zen's Chinese Heritage: The Masters and Their Teachings

BOOK: Zen's Chinese Heritage: The Masters and Their Teachings
7.4Mb size Format: txt, pdf, ePub
ads

Table of Contents

 

 

Title Page

Foreword

Foreword

Preface

Technical Note

Introduction

 

PART ONE: - THE LEGENDARY PERIOD 480–755

 

The First Four Generations

BODHIDHARMA
DAZU HUIKE
JIANZHI SENGCAN
DAYI DAOXIN

Fifth Generation

DAMAN HONGREN
NIUTOU FARONG

Sixth Generation

DAJIAN HUINENG, “CAOXI”
YUQUAN SHENXIU, “DATONG”

Seventh Generation

NANYUE HUAIRANG
QINGYUAN XINGSI
NANYANG HUIZHONG
YONGJIA XUANJUE
HEZE SHENHUI

 

PART TWO: - THE CLASSICAL PERIOD 755–950

 

Eighth Generation

MAZU DAOYI, “DAJI”
SHITOU XIQIAN
DANYUAN YINGZHEN

Ninth Generation

BAIZHANG HUAIHAI
XITANG ZHIZANG
DAJU HUIHAI
ZHANGJING HUAIYUN
YANGUAN QI’AN
DAMEI FACHANG
GUIZONG ZHICHANG
LAYMAN PANG, “PANGYUN”
MAYU BAOCHE
PANSHAN BAOJI
LUZU BAOYUN
ZHONGYI HONGEN
WUJIU YOUXUAN
NANQUAN PUYUAN, “OLD TEACHER WANG”
YAOSHAN WEIYAN
DANXIA TIANRAN
TIANHUANG DAOWU

Tenth Generation

HUANGBO XIYUN
WUFENG CHANGGUAN
GUISHAN DA’AN, “CHANGQING DA’AN,” “LAZY AN”
BAIZHANG NIEPAN, “FAZHENG”
GUISHAN LINGYOU
GUANNAN DAOCHANG
HANGZHOU TIANLONG
CHANGSHA JINGCEN, “TIGER CEN”
ZHAOZHOU CONGSHEN
YUNYAN TANSHENG
CHUANZI DECHENG
DAOWU YUANZHI, “ZONGZHI”
CUIWEI WUXUE
LONGTAN CHONGXIN

Eleventh Generation

LINJI YIXUAN, “HUIZHAO”
MUZHOU DAOMING, “CHEN ZUNSU”
DASUI FAZHEN, “SHENZHAO”
LINGYUN ZHIQIN
JINGZHAO MIHU, “MI THE SEVENTH”
YANGSHAN HUIJI
XIANGYAN ZHIXIAN
LIU TIEMO, “IRON GRINDER LIU”
JINHUA JUZHI
MOSHAN LIAORAN
YANYANG SHANZHAO
DONGSHAN LIANGJIE
JIASHAN SHANHUI
SHISHUANG QINGZHU
TOUZI DATONG
DESHAN XUANJIAN

Twelfth Generation

XINGHUA CUNJIANG
BAOSHOU YANZHAO
SANSHENG HUIRAN
TONGFENG ANZHU
XITA GUANGMU
NANTA GUANGYONG
YUNJU DAOYING
QINSHAN WENSUI
LONGYA JUDUN, “ZHENGKONG”
YUEZHOU QIANFENG
CAOSHAN BENJI
QINGLIN SHIQIAN
SHUSHAN KUANGREN
LUOPU YUANAN
JIUFENG DAOQIAN
DAGUANG JUHUI
XUEFENG YICUN
YANTOU QUANHUO
GUIFENG ZONGMI

Thirteenth Generation

NANYUAN HUIYONG, “BAOYING”
XIYUAN SIMING
ZIFU RUBAO
BAJIAO HUIQING
TONGAN DAOPI
HUGUO SHOUCHENG, “JINGGUO”
YUNMEN WENYAN
CUIYAN LINGCAN, “YONGMING”
JINGQING DAOFU, “XUN DE”
TAIYUAN FU
XUANSHA SHIBEI
BAOFU CONGZHAN
CHANGQING HUILENG
LUOSHAN DAOXIAN
RUIYAN SHIYAN

Fourteenth Generation

FENGXUE YANZHAO
XINGYANG QINGRANG
TONGAN GUANZHI
XIANGLIN CHENGYUAN
FENGXIAN DAOSHEN
BALING HAOJIAN
DESHAN YUANMING, “YUANMI”
DONGSHAN SHOUCHU
LUOHAN GUICHEN, “DIZANG”
WANG YANBIN
MINGZHAO DEQIAN

Fifteenth Generation

SHOUSHAN XINGNIAN
LIANGSHAN YUANGUAN
ZHIMEN GUANGZUO
LIANHUA FENGXIAN, “HERMIT OF LOTUS FLOWER PEAK”
WENSHU YINGZHEN
FAYAN WENYI, “QINGLIANG”
QINGXI HONGJIN, “JINSHAN”
LONGJI SHAOXIU, “XIUSHAN”

 

PART THREE: - THE LITERARY PERIOD 950–1260

 

Sixteenth Generation

FENYANG SHANZHAO, “WUDE”
SHEXIAN GUIXING
DAYANG JINGXUAN, “JINGYAN”
JIUFENG QIN
XUEDOU CHONGXIAN, “MINGJUE”
BAO’EN XUANZE
GUIZONG CEZHEN
BAOCI XINGYAN
CHONGSHOU QIZHOU
TIANTAI DESHAO
TIANPING CONGYI

Seventeenth Generation

SHISHUANG CHUYUAN, “ZHIMING”
DAYU SHOUZHI, “CUIYAN”
LANGYE HUIJUE, “KAIHUA GUANGZHAO”
FUSHAN FAYUAN, “YUANJIAN”
TOUZI YIQING
XINGYANG QINGPOU
TIANYI YIHUAI
CHENGTIAN CHUANZONG
YONGMING YANSHOU

Eighteenth Generation

HUANGLONG HUINAN
YANGQI FANGHUI
CUIYAN KEZHEN
CHANGSHUI ZIXUAN
FURONG DAOKAI

Nineteenth Generation

YUNAN KEWEN, “ZHENJING,” “BAOFENG”
HUITANG ZUXIN, “HUANGLONG”
BAIYUN SHOUDUAN
BAONING RENYONG
DAGUI MUCHE, “GUISHAN ZHE”
DANXIA ZICHUN
BAOFENG WEIZHAO

Twentieth Generation

JUEFAN HUIHONG, “DEHONG,” “QINGLIANG”
DOUSHUAI CONGYUE
BOOK: Zen's Chinese Heritage: The Masters and Their Teachings
7.4Mb size Format: txt, pdf, ePub
ads

Other books

Over You by Christine Kersey
The Mad Bomber of New York by Michael M. Greenburg
DIVA by Susan Fleet
The Heat of the Knight by Scottie Barrett
Love's Awakening by Stuart, Kelly
Tall, Dark & Distant by Julie Fison
Shifters, Beasts, and Monsters by Aya Fukunishi, Linda Barlow, Elixa Everett, Virginia Wade, Savannah Reardon, Skye Eagleday, Giselle Renarde, Jessi Bond, Natalie Deschain, Audrey Grace, Francis Ashe, J.E., M. Keep, Christie Sims, Alara Branwen