Read Prin foc si sabie Online

Authors: Henryk Sienkiewicz

Prin foc si sabie (125 page)

BOOK: Prin foc si sabie
9.42Mb size Format: txt, pdf, ePub
ads

{163}
 Cre
ş
te
ţ
i
ş
i înmul
ţ
i
ţ
i-v
ă
! (lat.)

{164}
 Nunta
ţă
r
ă
neasc
ă
din acel timp este descris
ă
de un martor ocular, Beauplan (n. ed. poloneze).

{165}
 Am participat din plin (lat.).

{166}
 Mul
ţ
umit (lat.).

{167}
 Pentru fericirea Republicii (lat.).

{168}
 Un o
ş
tean care slujea într-o flamur
ă
de elit
ă
nu putea s
ă
intre sub comanda fie
ş
i a unui general dintr-un steag instruit dup
ă
tipicul str
ă
in, dimpotriv
ă
: de multe ori un general era pus sub comanda unui grad inferior care f
ă
cea parte din steagurile de elit
ă
; ca s
ă
evite aceast
ă
situa
ţ
ie, generalii
ş
i ofi
ţ
erii din regimentele str
ă
ine se str
ă
duiau s
ă
slujeasc
ă
în acela
ş
i timp în flamurile polone. A
ş
a era Wo
ł
odyjowski (n. ed. poloneze).

{169}
 Pentru siguran
ţ
a ora
ş
ului (lat.).

{170}
 Celui care asta vrea, nu i se aduce nici o insult
ă
(lat.).

{171}
 
Micha
ł
Korybut Wi
ś
niowiecki
(1638
–1
673)
– rege al Poloniei, din anul 1669; fiul lui Jeremi Wi
ś
niowiecki. Incapabil
ş
i slab, el n-a putut s
ă
-i
ţ
in
ă
în frâu pe marii magna
ţ
i.

{172}
 Expatria
ţ
ii (lat.).

{173}
 Prost (lat.).

{174}
 în lb. pol. kapusciana
– de varz
ă
.

{175}
 Corect: wer dort?
– cine
-i acolo? (germ.).

{176}
 Cât de mult s-a schimbat între timp! (lat.)

{177}
 Ca pe Moise, p
ă
str
ă
torul, salvatorul, eliberatorul poporului de sub robia le
ş
easc
ă
ş
i de bun augur pentru Bogdan (lat.).

{178}
 O veche teorie social
ă
pretindea c
ă
ş
leahticii se trag din Jafet, iar
ţă
ranii din Cham: în lb. pol.
cham

ţă
ran necioplit, b
ă
d
ă
ran.

{179}
 La sentimente mai blânde
ş
i mai în
ţ
elepte (lat.).

{180}
 Fiara dezl
ă
n
ţ
uit
ă
(lat.).

{181}
 Ca în fabula tiranului surd (lat.).

{182}
 Dore
ş
te ap
ă
(lat.).

{183}
 Augur, prevestire (lat.).

{184}
 Mai multe
ţ
evi de muschet
ă
a
ş
ezate una lâng
ă
alta pe aceea
ş
i baz
ă
ş
i ac
ţ
ionate simultan.

{185}
 A încremenit (lat.).

{186}
 Pedeaps
ă
(lat.).

{187}
 În aceast
ă
lini
ş
te (lat.).

{188}
 Adev
ă
ruri.

{189}
 O, dac
ă
a
ş
fi
un fals profet (lat.).

{190}
 Plivitor (lat.).

{191}
 
Jan al III-lea Sobieski
(1624
–1696) – rege al Poloniei, din anul 1674, dup
ă
ce fusese mare mare
ş
al al Coroanei, din 1664, hatman de câmp, din 1666, mare hatman al Coroanei, din 1668. Înving
ă
tor al turcilor la Hotin (1673)
ş
i la Viena (1683). În 1686 încheie pace cu principatele ruse
ş
ti. C
ă
s
ă
torit cu Maria Kazimiera d’Arquien, sprijin
ă
dezvoltarea artei
ş
i culturii.

{192}
 Grosol
ă
nie (lat.).

{193}
 Excelen
ţ
i (lat.).

{194}
 
Doamne, d
ă
-i odihna ve
ş
nic
ă
! (lat.).

{195}
 
Sufletul lui (lat).

{196}
 Un fel de orar pe care îl poart
ă
preo
ţ
ii catolici în timpul slujbei religioase.

{197}
 
Hieronim Radziejowski
(1622
–1696) – vicecancelar al Coroanei, din 1651. Condamnat, în 165
2, pentru ultragierea regelui, fuge în Suedia. În 1652 se întoarce cu armata lui Carol Gustav, ca sfetnic al acestuia. De
ş
i reabilitat de Seim, în 1662, numele lui e sinonim cu al tr
ă
d
ă
torului de patrie.

{198}
 
Jerzy Ossoli
ń
ski
(1595
–1650) – vicecancelar al Coroanei, din 1639, mare cancelar, din 1643, adept al înt
ă
ririi puterii regale. Sprijin
ă
planurile lui W
ł
adys
ł
aw al IV-lea Waza de r
ă
zboi împotriva Turciei. Sprijin
ă
ş
i determin
ă
alegerea ca rege a lui Jan Kazimierz; adept al politicii de negocieri cu cazacii r
ă
scula
ţ
i.

BOOK: Prin foc si sabie
9.42Mb size Format: txt, pdf, ePub
ads

Other books

Private North by Tess Oliver
Bartholomew Fair by Ann Swinfen
The Rescue at Dead Dog Beach by Stephen McGarva
The Angels Weep by Wilbur Smith
No Scone Unturned by Dobbs, Leighann
How I Rescued My Brain by David Roland
No Greater Loyalty by S. K. Hardy
Astonish Me by Maggie Shipstead
La espada leal by George R. R. Martin
The Big Fiddle by Roger Silverwood